Доповідь

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ

ПРИ ВИВЧЕННІ ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН

« ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

« БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»        « Виховання – це різноманітні види становлення, формування вибору, боротьба людини за те, щоб кимось стати…Мета усього процесу виховання полягає в тому, щоб навчити людину творити себе як особистість.»


К.Гоулд


        Підкреслюючи важливу роль у розвитку особистості соціального середовища, у тому числі виховання, необхідно пам’ятати, що людина - активна, ідеальна істота, а не пасивний об’єкт зовнішніх впливів. Це проявляється в тому, що, по – перше, зовнішні умови життя визначають розвиток особистості не прямо, а тільки через її взаємодію із середовищем, через діяльність у цьому середовищі. Тому, коли мова йде про виховні і соціальні впливи, мається на увазі активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, активна взаємодія вихователя і вихованця.

        Можливості виховання і розвитку особистості, надані навчальним планом і програмою, обмежені. Тому, я у своїй повсякденній роботі доповнюю їх позакласними заходами – такими, як індивідуальні бесіди, виховні години, екскурсії на виробництво,низкою заходів при проведенні запланованих тижнів: ЦПК електромеханіки автомобілів,Енергоефективності,ЦПК охорони праці і безпеки життєдіяльності, робота з батьками студентів групи по професійній орієнтації їх дітей,тощо.
        Практика доводить, що досягнення високих результатів навчання відбувається тоді, коли забезпечується узгодженість між діяльністю викладача і студента, тобто коли цілеспрямовані зусилля викладача збігаються з власними зусиллями студента у навчанні. Тому у своїй діяльності я керуюсь принципами:
 - формування позитивного і творчого ставлення до праці, соціальних мотивів трудової діяльності;
 - вироблення високих моральних якостей: працьовитості, відповідальності, цілеспрямованості, підприємливості, діловитості, чесності, ощадливості, практичності, хазяйновитості.
        Озброєння трудовими уміннями і навичками, культурою розумової і фізичної праці.
        У трудовому вихованні особистості використовую різноманітні методи і форми: бесіди, розповіді, лекції, приклади із особистої трудової діяльності на виробництві , розв’язування виробничих задач, екскурсії, ділові ігри, участь у гуртках технічної творчості по оснащенню матеріально -технічної бази відділення електромеханіки та коледжу.
        При проведені практичних занять та виробничих практик звертаю особливу увагу на професійну орієнтацію майбутніх спеціалістів, надаю допомогу у виборі професійного напрямку діяльності.
        Особливістю розвитку творчої особистості є підготовка молодої людини до життя і громадянської активності в громадянському суспільстві. Це вимагає активізації навчальних і практичних можливостей студента і викладача.
        «Вдосконалення процесу викладання предметів « Охорона праці» та «Безпека життєдіяльності» і формування в майбутніх спеціалістів знань і умінь з безпеки життєдіяльності.
        Безпека життєдіяльності людини - поняття, що торкається сутності людського життя, його національної та особистої гідності.
        Складність дисциплін в тому, що необхідно сформувати не тільки вміння та надати знання, потрібно сформувати ставлення.
        Цілісний процес навчання « Безпеки життєдіяльності» і «Охорони праці» - процес реалізації всіх елементів соціального досвіду, формування життєвих звичок і навичок здорового способу життя, досвіду поводження в складних життєвих ситуаціях, уміння жити й вижити в умовах навколишнього середовища. Саме на заняттях БЖД та ООП студенти можуть одержати відповіді на багато цікавих для них питань, тому навчальний матеріал не може викладатися сухо, нецікаво, формально.
        Ефективність навчально - виховного процесу з безпеки життєдіяльності та охорони праці у першу чергу залежить від вибору викладачем форм, методів та прийомів проведення заняття. Викладання даних предметів дозволяє використовувати повний арсенал традиційних форм та методів проведення занять. Викладач повинен бачити великі резерви використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки. На цій основі у навчальному процесі цикловою комісією активно використовуються мультимедійні та інформаційні технології. Створена відеотека навчальних фільмів по предметам «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» і « Екологія». Згідно вимог оформлений клас охорони праці, який оснащений необхідною документацією, зразками засобів захисту та наглядністю. Головна мета навчального процесу з Безпеки життєдіяльності та Охорони праці – це оволодіння студентами конкретними знаннями та одержання вмінь і навичок здобувати нові знання, відкривати їх для себе самостійно. Здатність створювати знання – природна та невід’ємна властивість мислення людини. Тому необхідно це враховувати у навчальному процесі.
        Викладач повинен так організовувати навчальну діяльність, щоб студент мав можливість зробити для себе відкриття, в результаті якого він синтезує знання, встановлює взаємозв’язки між різноманітними явищами, робить висновки, формує нові визначення.
Comments